top of page

Criteris de compra de

l'artiga coop

Per què uns criteris de compra?

Els criteris de compra ens permeten valorar el grau de coherència dels diversos productes amb el nostre propòsit. Són l’eina que ens permet aplicar els nostres objectius i la nostra filosofia a l’hora d’adquirir productes. Considerem que els criteris són una eina evolutiva, variable en el temps. És important que els criteris es revisin i es valorin en espais de participació.

L'objectiu dels criteris de compra és obtenir i valorar la informació necessària sobre tot el procès d'obtenció d'un producte, per decidir amb quines proveïdores i productores treballem. 

En el seu conjunt entenem els criteris de compra com una eina d'obtenció d'informació sobre com s'han produït els productes, que ens permeti ser transparents i donar informació, i per tant parlem de criteris de preferència i no d'exclusió. Determinem uns pocs criteris de compliment  imprescindible, per excloure productes que s'allunyen totalment del nostre propòsit, o que s'obtenen clarament amb males pràctiques contra el medi ambient, socioculturals o econòmiques.

Criteris de compliment imprescindible:

 • Han de ser productes d'alimentació, higiene i llar, incloent les diverses necessitats de les sòcies en el seu conjunt per diversitat cultural i aspectes específics de salut com les intoleràncies alimentaries (hi haurà diferents seccions de productes, universos, o espais).

 • Productes obtinguts per processos de producció i/o elaboració agroecològica o amb clara intenció d'iniciar o seguir un procés de transició agroecològica, en el quals hi hagi una relació comercial directa, o a través d'una altra organització amb criteris equivalents als de L'Artiga. 

 • En el cas de treballar amb distribuïdores, prioritzarem les empreses de l’economia social solidària. Recorrerem al paper logístic de la distribució a falta d'un vincle directe amb algun productor/a o cooperativa de productors, sense anar en detriment de la informació sobre l’empresa productora o elaboradora. Els productes distribuïts, si no se’n pot fer un seguiment de qualitat directe o certificació contrastada de la primera part, hauran de tenir la certificació ecològica oficial.

 • L'Artiga podrà disposar i oferir productes artesans, de compra directa, amb la validació i seguiment dels criteris de compra interns.

 • Per productes elaborats, es demanarà que tinguin el registre sanitari o estigui en procés d'obtenir-lo.

 • El producte haurà d'acomplir uns criteris mínims de qualitat integral: que contempla la qualitat d’origen (inclou els processos productius i d’elaboració), la qualitat de la distribució, la qualitat de conservació (tenint en compte els aspectes ecològics, socials i econòmics en tots tres àmbits), i la qualitat final, que consisteix, en funció del producte, en les propietats físiques, químiques, biològiques, nutritives i organolèptiques. Tanmateix, el concepte de qualitat integral va més enllà i esdevé una eina de relació de reciprocitat amb la producció i l’elaboració, en un procés circular d’anada i retorn: el nostre seguiment de qualitat ha de permetre millores en la producció, i la informació de la producció ha de permetre un enriquiment del nostre sistema de seguiment de qualitat.

Criteris de preferència

A. Criteris tècnico productius:
 • Producció agroecològica (entenent agroecològica com la pràctica de la producció agrària  ecològica tenint en compte a més a més factors ambientals, socials, econòmics i culturals).

 • Producció de temporada.

 • Proximitat geogràfica de la producció.

 • Proximitat geogràfica de la matèries primes i subministres usats en la producció.

 • Productes artesans amb respecte per la matèria primera: evitant additius i costos energètics.

 • Minimització de la petjada ecològica (Minimització d'envasos, ús d'energies renovables, 4R (repensar, reduir, reutilitzar i reciclar)

B. Criteris socioeconòmics:
 • Empreses i/o Activitats emmarcades dins de l’Economia Social Solidària quant a forma jurídica d'empresa i pràctiques socioempresarials

 • Formar part del Mercat Social (a nivell organitzatiu, política de compres i vendes,i ús d’eines com Balanç Social i Pam a Pam).

 • Tenir proveïdores de serveis de l’ESS com les finances ètiques i solidàries o les llicències lliures, entre altres.

 • Pels productes que procedeixen de fora de la UE:

  • Disposar d'informació fiable sobre la traçabilitat dels productes.

  • Poder garantir  l'Equitat entre els diferents agents de la cadena.

  • Contribuir a possibilitar  la sobirania alimentaria de les comunitats implicades. 

  • Compliment de criteris de l'ESS per part de les empreses productores de tercers països.

  • Els productes (cafè, sucre, cacau, te, espècies) arrelats al nostre consum quotidià i produïts en altres continents, seran preferentment ecològics (certificació oficial) i certificats per empreses o entitats del moviment pel Comerç just. Prioritàriament de les que tinguin més afinitats amb els nostres criteris generals, com certificació Fairtrade Ibérica, o criteris de la Xarxa de Consum Solidari, que treballa des del punt de vista de la sobirania alimentària i les pràctiques transformadores.

 • ​Professionalització de les titulars de les activitats: productes produïts o elaborats per persones que han seguit, o estan, en un procés de professionalització dins el sector. Entenent que desenvolupen l'activitat amb l'objectiu de fer-la la seva principal activitat laboral i econòmica, fent-la sostenible i perdurable econòmicament, amb les millores tecnològiques i formatives necessàries per a la consolidació d'aquesta i amb la finalitat d’oferir productes amb la millor relació preu/qualitat.

 • Condicions laborals dignes pels treballadors/es: 

  • Compliment del conveni col·lectiu del sector i la legalitat vigent. 

  • Formació i foment de la iniciativa pròpia i l’autonomia.

 • Canals curts de comercialització: compra directa al productor/a, o amb el mínim d'intermediaris possible.

 • Participar activament en xarxes de suport mutu dins el propi sector productiu: participar en la seva organització per millorar la logística, la tecnologia, la transferència de coneixements, la sostenibilitat empresarial, etc. Per exemple certificació de la primera part, cooperativització, etc. Es valorarà especialment l’ús comú de recursos, en la línia genuïna del cooperativisme agrari.

C. Criteris sòciopolítics:
 • Empreses enxarxades dins de l’ESS a nivell polític (interlocució amb l’administració, campanyes...)

 • Participar en organitzacions amb incidència social i política, especialment dins el propi sector. Per exemple: sindicats, plataformes anti ogm, per la sobirania alimentària, per l’agroecologia, entitats de participació ciutadana, etc.

 • Foment de la cohesió i la inclusió social i cultural en l’organització de l’empresa.

 • Incloure la perspectiva feminista dins l’empresa en la seva globalitat.

 • Participació en la presa de decisions de les persones implicades en l’activitat empresarial. En el cas de les treballadores, processos de decisió participativa dins les tasques assignades.

bottom of page